Kişisel Verilerin Korunması

TÜRKNET ALARM GÜVENLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Türknet Alarm Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (metnin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır) olarak, değerli müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın, işbirliği içinde olduğumuz kişilerin kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları açıklamak ve bilgi vermek amacıyla tanzim edilmiştir.

KVKK kapsamında ŞİRKET “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.
1. KİŞİSEL VERİ VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?
6698 sayılı KVKK uyarınca Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
2. KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIR?
ŞİRKET , herhangi bir sebeple ilişki içinde olduğu kişilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden temin edebilir. Toplanan kişisel veriler KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir.
3. HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANIR?
ŞİRKET tarafından, detayları Türknet Alarm Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda beyan olunan; “kimlik bilgi verileri, iletişim bilgi verileri, lokasyon bilgi verileri, mesleki deneyim ve eğitim bilgi verileri, aile bireyleri bilgi verileri, işlem güvenliği bilgi verileri, finansal bilgi verileri, potansiyel çalışan bilgisi verileri, çalışan bilgisi verileri, özlük dosyası verileri, hukuki işlem bilgileri verileri, müşteri işlem bilgileri verileri, pazarlama verisi, fiziksel mekan güvenliği/görsel – işitsel kayıtlara ait veriler, mesleki deneyim, sağlık bilgisi, ceza mahkumiyeti – güvenlik tedbiri verileri, biyometrik veriler” 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.
4. KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİR?
Kişisel verileriniz kural olarak açık rıza göstermeniz suretiyle işlenmektedir. Ve fakat KVKK’nın 5.2. ve 6.3. maddeleri uyarınca, izin verilen istisnai hallerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, şirket tarafından yürütülen her türlü ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, şirket faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, finansman ve muhasebe işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi, satış öncesi işlemler ve fiyat tekliflerinin sunulabilmesi ile satış sonrası destek hizmetleri ve yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, şirket merkezi ve/veya ofislerinin güvenliğinin temini, Şirket ve müşteri güvenliğini sağlayabilmek, şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, amaçlarıyla 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenecektir.
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILABİLİR?
Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde bahsi geçen amaçlar doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilerimize, çözüm ortaklarımıza, hissedarlarımıza, sağlık hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlarına, banka ve sigorta şirketlerine, şirketimiz ile sözleşmeli olarak çalışan reklam ve sosyal medya ajanslarına aktarılabilecektir.
6. KİŞİSEL BİLGİLERİN MUHAFAZASI VE SİLİNMESİ
ŞİRKET, kişisel verileri işbu politikada belirtilen amaca uygun olarak yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülüklere ve kişisel verilerin işleme amaçlarına uygun olarak muhafaza eder. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde (Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacı hariç olmak üzere) kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine ŞİRKET tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI NELERDİR?
Kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahiptir;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
8. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU SÜRECİ NASILDIR?
Kişisel veri sahiplerinin yukarıda sayılan haklarına ilişkin talepleri https://turknetguvenlik.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Türknet Alarm Güvenlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle (veya https://turknetguvenlik.com/kvkk-basvuru-formu internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak info@turknetguvenlik.com e-posta adresine) şirketimize iletmesi gerekmektedir. Veri sorumlusu olan ŞİRKET başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Ücretsiz Keşif
close slider

ÜCRETSİZ KEŞİF TALEP FORMU