KVKK Başvuru Formu

TÜRKNET ALARM GÜVENLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

Değerli Veri Sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve Türknet Alarm Güvenlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yinelenen haklarına ilişkin taleplerinizi ilgili yasal mevzuat gereğince işbu formun doldurularak, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle şirketimize iletilmesini önemle rica ederiz. Şirketimize yapılmış olan başvurular, KVKK’nın 13/2. maddesi gereğince, talebin içeriğine göre talebin şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURU KONUSU

YAZILI BAŞVURU

Islak imzalı şahsen veya noter kanalıyla

Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merkezi No:1 K:7 Kadıköy – İSTANBUL

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-POSTA YOLUYLA BAŞVURU
info@turknetguvenlik.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kişisel Bilgileriniz

AD-SOYAD

T.C. KİMLİK NO

ADRES

CEP TELEFONU

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ

o İş ortağı
o Müşteri
o Çalışan (İlgili Birim: )
o Eski Çalışan (Çalışılan Tarih Aralığı: )
o Çalışan Adayı (Tarih: )
o Ziyaretçi (Ziyaret Tarihi: )
o Diğer (Bildiriniz: )

Verı̇ Sahı̇bı̇ Temsı̇lcı̇sı̇ Olarak Taahhüt ve Bilgilendirme İşbu başvuru; “Veri Sahibi’nin temsilcisi” sıfatıyla tarafımca yapılmaktadır. İşbu başvuruyu yapmaya kanunen yetkili olduğumu, başvuruda yer alan her türlü bilgi ve belgenin gerçeğe uygun ve doğru olduğunu; hukuka aykırı, yanlış, yanıltıcı hiçbir bilgi vermediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Yetkisiz bir başvuru gerçekleştirmem halinde başvurum ile elde edilen kişisel verilerin kanuna aykırı ve/veya haksız bir şekilde paylaşılmasına sebep olabileceğimi; bu nedenle her türlü sorumluluğu aldığımı, yine ŞİRKET’in işbu yetkisiz başvuru sebebi ile doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği zararlardan sorumluluğum bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibi Adına Başvuruda Bulunan Kişi
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :
Veri sahibi adına temsilci marifetiyle yapılacak her türlü başvuruda, Başvuru Formu’na ek olarak ilgili başvuruyu yapmaya yetkili kılındığını beyan eden noterce onaylanmış vekaletnamenin onaylı suretinin; velayet/vesayet altında olan kişiler için yapılacak başvurularda ise söz konusu durumu belgeleyen evrakların ŞİRKET’e gönderilmesi gerekmektedir. Ek olarak sayılan evrakların gönderilmemesi veya beyan edilen özelliklere haiz olmaması durumunda başvuruların değerlendirilmeyeceğini hatırlatmak isteriz.

Lütfen talebinize uygun olan hakkın / hakların yanındaki kutucuğu işaretleyiniz
o Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
o Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
o Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
o Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
o Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
o Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmişolmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
o Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
o Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
o Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Lütfen kanun kapsamındaki talebinize ilişkin kişisel verileri açıklayınız
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.
o Adresime gönderilmesini istiyorum.
o E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuru Sahibi / Temsilci Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

Ücretsiz Keşif
close slider

ÜCRETSİZ KEŞİF TALEP FORMU